14 juni 2019

Maak kennis met de klankbordgroep

In de vorige update heeft u iets kunnen lezen van de hand van architect Henk Middelkoop. Door middel van een interview met de architect heeft u kennis kunnen maken met hemzelf, zijn werk en zijn plannen voor de nieuwbouw van Beth-San. Tevens informeerden we u over de voortgang van het stedenbouwkundig plan.

In deze update kunt u lezen over de nieuwe klankbordgroep en haar bezigheden, het principeverzoek en de actuele stand van zaken rond dit nieuwbouwproject. Ook informeren we u over de vervolgstappen die we hopen te nemen.

 

Klankbordgroep

We kijken terug op een goede eerste bijeenkomst van de klankbordgroep. In de nieuw gevormde klankbordgroep hebben de volgende geïnteresseerden voor een appartement in de nieuwbouw van Beth–San plaatsgenomen: de heren B. Pijl, G. Boers, H. de Pater, J. de Bonte en T. van der Kaaij. Tijdens de bijeenkomst hebben we kennis met elkaar gemaakt. Vervolgens hebben we teruggeblikt op de gehouden informatiebijeenkomst en de uitkomsten van het gepresenteerde woonbehoefteonderzoek. Daarnaast zijn de leden van de klankbordgroep meegenomen in de voortgang van de plannen omtrent de nieuwbouw van Beth-San; het programma van eisen en de massastudie zijn gepresenteerd en ook zijn de wederzijdse verwachtingen met elkaar gedeeld.

 

Principeverzoek

Bij de gemeente Zuidplas is al geruime tijd geleden een principeverzoek ingediend om medewerking te verlenen aan de gewenste ontwikkeling van een appartementencomplex. In het principeverzoek is een massastudie met een globale indicatie voor de verschijningsvorm opgenomen. Onlangs is het overleg met de gemeente opgestart om het nieuwbouwplan te toetsen en zo nodig aanpassingen door te voeren. Uiteraard blijven de uitgangspunten voor het nieuwe appartementencomplex staan: kwaliteit, comfort, duurzaamheid, levensloopbestendigheid en zorg binnen handbereik.

 

Vervolgstappen

In het proces zijn al veel vorderingen gemaakt. Op dit moment is de projectorganisatie ingericht en is het functioneel en ruimtelijk programma van eisen opgesteld. Verder is de architect, waarmee u in de vorige nieuwsbrief kennis heeft gemaakt, gecontracteerd. Na een positieve reactie van de gemeente op het principeverzoek kan verder worden gegaan met het opstellen van de businesscase, waarna besluitvorming over het haalbaarheidsonderzoek plaatsvindt.