15 juni 2018

Cedrah start met voorbereiding nieuwbouw

Cedrah is gestart met de voorbereidingen voor de nieuwbouw van Beth-San fase 3. Er is een projectgroep opgesteld om het nieuwbouwproces te begeleiden. In dit bericht worden de stappen uitgelegd die doorlopen worden voordat de nieuwbouw kan beginnen en stellen de leden van de projectgroep zich voor.

Woonbehoefteonderzoek
Uit het woonbehoefteonderzoek komt naar voor voren dat er een grote vraag is naar identiteitsgebonden zorg in de buurt. Met het realiseren van 54 nieuwe appartementen naast het woonzorgcentrum Beth San kunnen alle (toekomstige) doelgroepen bediend worden en kan bijgedragen worden aan een goede leefbaarheid. De woningen zijn nieuw, duurzaam en levensloopbestendig met mooie voorzieningen in een groene en dorpse omgeving.


Het project richt zich specifiek op een doelgroep voor het hogere prijssegment, de vrije sectorhuur en -koop. In andere nieuwbouwprojecten van Cedrah wordt een mix van sociale huur en koop ontwikkeld, maar in de woonzorgzone Beth-San is met het wooncomplex Wilde Veenen al woningaanbod binnen het sociale huursegment beschikbaar. Met de realisatie van de laatste fase van het plan is de woonzorgzone Beth-San voorbereid op de toekomst en kunnen alle klantgroepen binnen de achterban gehuisvest worden. Daarbij bestaat de mogelijkheid om de thuiszorg en huishoudelijke hulp dichtbij de locatie te laten groeien.


Plannen en ontwerpen
De antwoorden van het woonbehoefteonderzoek, het bestemmingsplan en gegevens over de locatie zullen worden verwerkt in een projectplan. Verder wordt door de projectgroep een ruimtelijk en functioneel programma van eisen opgesteld. Een gesprek hierover met de gemeente Zuidplas is belangrijk om het nieuwbouwproces goed te kunnen laten verlopen. Met de gemeente zal voornamelijk gesproken worden over de gewenste wijzigingen binnen het huidige bestemmingsplan en de daaraan gekoppelde procedure.

Voor het programma van eisen worden verschillende ontwerpen gemaakt, waarin bijvoorbeeld aandacht is voor de verbinding met Beth-San, keuzevrijheid voor de klant en voldoende parkeergelegenheid. Functioneel dienen de appartementen te voldoen aan deze tijd met de nadruk op verlaging van het energiegebruik. Hier is al rekening mee gehouden tijdens de bouw van het zorgcentrum en in fase 3 kan dit geoptimaliseerd worden.