Locatie


Ontstaansgeschiedenis
Moerkapelle is als ontginningsdorp ontstaan op een kruising van polderwegen (oude routes naar Zevenhuizen, Zoetermeer en Waddinxveen) en waterlopen (Ringvaart) in het veengebied. In eerste instantie waren de polders niet bedijkt. De afwatering vond op natuurlijke wijze via De Rotte plaats. Vanaf 1400 is er begonnen met het afgraven van veen waardoor het landschap veranderde in een plassengebied. Door de afgravingen is het oorspronkelijke dorp hoger in het landschap (en in het huidige dorp) komen te liggen. Om de afgegraven gronden te kunnen gebruiken voor de landbouw werden er polders gevormd. Uiteindelijk werden rond Moerkapelle drie polders drooggelegd. In 1665 viel de eerste polder de ‘Honderd morgen’ droog, daarna de ‘Veenen’ en als laatste in 1839 de ‘Zuidplaspolder’. Als logisch gevolg van deze volgorde van drooglegging is Moerkapelle in eerste instantie richting het noordoosten gegroeid.

Het westelijk deel van Moerkapelle bestaat uit de Weidebuurt en de Hollevoet. De ruimtelijke structuur van de Weidebuurt wordt bepaald door het blokvormige stratenpatroon. De woningen zijn georiënteerd op de straat en staan in met de weg meedraaiende rooilijnen. Een belangrijke ruimtelijke drager van de wijk is de centrale groene as (Grutto en Papaverlaan) die vanuit het landelijk gebied uitmondt in de (schapen)weide naast de kerk. Helaas is deze koppeling met de realisatie van de seniorenwoningen aan de Schapenweide verloren gegaan. Een andere wijk in het westelijk deel van Moerkapelle is de Hollevoet. Deze wijk is op te delen in twee gebieden. Een gebied ten noorden van de Hollevoeterlaan en een ten zuiden daarvan. Voor het noordelijk deel is een herontwikkelingstraject ingezet. De bebouwing in het zuidelijk deel wordt gekenmerkt door rooilijnen die per bouwblok een hoekverdraaiing hebben. De hoogteverschillen richting de Moerkapelse Zijde dragen bij aan een verbijzondering van de wijk. De bebouwing in het oosten van de wijk (aan het Westland) heeft meer een losse opzet, waarbij zowel de vrijstaande als de geschakelde woningen rond een groene plek zijn gegroepeerd. De zuidrand van Moerkapelle wordt gevormd door de Moerkapelse Zijde. Aan deze weg staat bedrijfsbebouwing afgewisseld met (bedrijfs)woningen.

Locatie
Beth-San is een woonzorgcentrum dat zorg en huisvesting biedt aan 85 bewoners. Daarnaast zijn er een aantal kamers voor een kortdurende opname en is er plaats voor palliatieve terminale zorg. In februari 2006 is door het college van burgemeester en wethouders van de voormalige gemeente Zevenhuizen-Moerkapelle het besluit genomen tot ontwikkeling van de nieuwbouw Beth-San. Er is gebouwd aan een nieuw, modern woon-zorgcentrum met alle vormen van zorg.

  •